หัวข้อMOIT 2อัพโหลดไฟล์Upload file

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)No files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
1.2 นโยบายของผู้บริหารNo files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
1.3 โครงสร้างหน่วยงานNo files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอำนาจหน้าที่.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550.pdf

1. พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499.pdf

4. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560.pdf

5. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551.pdf

6. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558.pdf

7. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542.pdf

9. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558.pdf

10. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

11. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556.pdf

12.pdpa.pdf

13. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551.pdf

14.พรบ.คอมพิวเตอร์.pdf

15.กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงฯ.pdf

16.พรบ. การสาธารณสุข 2535 ถึง ฉ3 2560.pdf

17. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522.pdf

18. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

19. พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559.pdf

20. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522.pdf

21. พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533.pdf

22. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551.pdf

23. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535.pdf

24. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558.pdf

25. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509.pdf

26. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537.pdf

28. พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525.pdf

27. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528.pdf

29. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551.pdf

30. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537.pdf

31.พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541.pdf

33. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547.pdf

32.พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550.pdf

34. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ .2547.pdf

36. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545.pdf

37. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556.pdf

38. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556.pdf

35.พรบ.เทคนิคการแพทย์.pdf

39. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566269533914_2979819068946560_6757286873758675450_n.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)No files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงานNo files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPHNo files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562No files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการboss_moit.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวมmoit2_2566_003 ข้อ 7.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานMOIT2ข้อ8ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน67.pdf

MOIT2ข้อ8ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน67(ประเด็นพัฒนาที่2).pdf

MOIT2ข้อ8ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน67(ประเด็นพัฒนาที่3).pdf

MOIT2ข้อ8ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน67(ประเด็นพัฒนาที่4).pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)1056ขอเสนอแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพอำเภอบ่อไร่.pdf

ประเด็นที่ 1.pdf

ประเด็นที่ 2.pdf

ประเด็นที่ 3.pdf

ประเด็นที่ 4.pdf

moit 2 ข้อ9.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)moit 2 ข้อ10.pdf

MOIT 2 ข้อ 10.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานmoit2ข้อ11.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่MOIT2ข้อ12.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบMOIT2ข้อ13.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงานmoit2ข้อ14.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)คู่มือการปฏิบัติงาน(MOIT2.15).pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)moit2ข้อ16.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)moit2ข้อ17.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565moit 3.2.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567moit 4 ตอน 1 ข้อ 3.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางmoit 4 ตอน 2 ข้อ 2.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่moit 4 ตอน 3 ข้อ 2.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ สขร. 1)moit 5 เดือนต.ค.66.pdf

moit5 เดือนพ.ย.66.pdf

moit5 เดือนธ.ค.66.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์