หัวข้อMOIT 7อัพโหลดไฟล์Upload file

ไตรมาสที่ 3 รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานmoit7ข้อ1ขรก..pdf

moit7ข้อ1ลจ..pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)moit7ข้อ2ลจ..pdf

moit7ข้อ2ขรก..pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)7ไตรมาส2.pdf

moit7ข้อ3รูปภาพ.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์

- รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานmoit7ข้อ4ลจ..pdf

moit7ข้อ4ขรก..pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์