หัวข้อMOIT 5อัพโหลดไฟล์Upload file

ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงานmoit 5.1.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566-เดือนธันวาคม 2566

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566moit 5 เดือนต.ค.66.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566moit5 เดือนพ.ย.66.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566moit5 เดือนธ.ค.66.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานmoi t5 3.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์

ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานNo files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2567No files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567No files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2567No files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานNo files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์

ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานNo files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2567 - เดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2567No files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2567No files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2567No files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานNo files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์