หัวข้อMOIT 21อัพโหลดไฟล์Upload file

ไตรมาสที่ 2

1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุดและมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น21(1)_0001.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
2.มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึง 1.3 ของผู้บริหารสูงสุดจำนวน 3 ฉบับ21(2)_0001.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
3.มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกจกรรมประกาศในวันเดียวกัน(ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567moit21 (1).pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
4.มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจนNo files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
5.มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน21(3)_0001.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์