หัวข้อMOIT 20อัพโหลดไฟล์Upload file
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการmoit20(1.1)_0001.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
1.2 โครงการโครงการ.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาNo files uploaded.ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานmoit20(2)_0001.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานmoit20(3)_0001.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมmoit820.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานmoit20(5)_0001.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์