หัวข้อMOIT 18อัพโหลดไฟล์Upload file

ไตรมาสที่ 2

1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่นๆ18(1)_0001.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
2.มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จากข้อ 1718(2)_0001.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
3.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อที่ 1 ถึงข้อ 218(3)_0001.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์
4.มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน18(5)_0001.pdf

ล็อคอินเพื่อวางไฟล์