TRAT THAILAND | BORAIHOSPITAL.ORG
รายนามผู้บริหารโรงพยาบาลบ่อไร่
นายภัทรพล บุญคู่ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
โทร 039-591040 ต่อ 101
นายวิทูร ตียะพาณิชย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ่อไร่ ลำดับที่ 1
โทร 039-591040 ต่อ 113 นายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ่อไร่ ลำดับที่ 2
โทร 039-591040 ต่อ 110 นางกัญญา ผลกระโทก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ่อไร่ ลำดับที่ 3
โทร 039-591040 ต่อ 110
นายวิสุทธิ์ เย็นฉ่ำ นายแพทย์ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร 039-591040 ต่อ 104 นางสาวรัญญา ศิลาอาสน์ ทันตแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร 0955175539 นางสาวสิริรัตน์ เหลืองโสมนภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายเวชศาสฯ
โทร 039-591040 ต่อ 124
นางอนงค์ ศรีอุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายจิตเวช และ ยาเสพติด
โทร 039-591040 ต่อ 135 นายธีรพันธ์ บวรสถิตย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายงานประกันสุขภาพฯ
โทร 039-591040 ต่อ 117 นางสาวภัสรี ญาณวุฒิ 
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคการแพทย์
โทร 039-591040 ต่อ 109
นายสมบัติ อินทเกษร แพทย์แผนไทยชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายแพทย์แผนไทย 
โทร 039-591040 ต่อ 125