วิสัยทัศน์ “เครือข่ายสุขภาพมาตรฐานชั้นนำ นวัตกรรมและบริการสุขภาพเป็นเลิศ สู่เมืองสุขภาวะชายแดนระดับประเทศ” พันธกิจ 1. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และ การคุ้มครองผู้บริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยี และ กระบวนการจัดการสุขภาพของชุมชน 2.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดนเพื่อสนับสนุนและรองรับการค้าชายแดน และการเติบโตในพื้นที่ เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยความร่วมมือของ ท้องถิ่น ภาคประชาชน และหน่วยงานราชการ 3.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 4.เสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาล และเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการบุคลากร การเงิน การคลัง ที่พึ่งตนเองได้ และเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ค่านิยม MOPH
TRAT THAILAND | BORAIHOSPITAL.ORG