วัน เดือน ปี ที่ประกาศ รายการที่ประกาศประจำปีงบประมาณ 2565
18-01-2565 แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565
18-01-2565 แผนการดำเนินงานงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565
31-08-2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรม
 จริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดฯ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
TRAT THAILAND | BORAIHOSPITAL.ORG