TRAT THAILAND | BORAIHOSPITAL.ORG
ข่าวการประกวดราคา
08-6-2565 ประกาศ ผู้ชนะเครื่องเช่าตรวจเคมี พร้อมน้ำยา
28-1-2565 ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องมือแพทย์ ปีงบประมาณ 2565-2566
20-10-2566 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1-3-2566 ประกาศแผนที่มีลักษณะงบลงทุน70%20%10% ประจำปี 2566
13-3-2566 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2565
13-3-2566 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565
21-6-2566 แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ 2567
1-9-2566 แผนขอจัดจำหน่ายพัสดุปีงบประมาณ 2565
9-10-2566 รายระเอียดงานเรียกเก็บ 2567
7-11-2566 คำสั่งชมรมจริยธรรม
7-11-2566 แผนชมรมจริยธรรม